Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Svht

1.Definities

Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Svht een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit.

Svht: Svht, Boksland 57, 1566GB Assendelft.

Overeenkomst: de overeenkomst tot het leveren van de Dienst door Svht  aan de

klant. De algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst.

Svht Service: de Service van Svht waar de Klant terecht kan met al zijn/haar vragen over de Svht Dienst(en), te bereiken onder 075-6875003of schriftelijk op het adres van Svht.

 

2.Algemene bepalingen

2.1 De Klant heeft kennis genomen van de inhoud van deze algemene voorwaarden en

accepteert de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de Overeenkomst met Partner in

Computers.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten.

2.3 De algemene en aanvullende voorwaarden kunnen door Svht worden gewijzigd.

2.4 Bij strijdigheid tussen mondelinge uitingen van Svht en schriftelijke uitingen van Svht prevaleren de schriftelijke uitingen van Svht.

2.5 De kopjes boven de artikelen in deze algemene voorwaarden dienen slechts ter indicatie van de in de

artikelen behandelde onderwerpen. Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

3.Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant een bevestiging ontvangt, schriftelijk dan wel

per e-mail.

3.2 Svht kan bij het uitvoeren van de Dienst beperkingen stellen.

3.3 Svht is gerechtigd om een kredietwaardigheidsonderzoek uit te voeren.

 

4.Gebruik van de dienst

4.1 De Klant dient zich te houden aan de eisen die aan een redelijk gebruik van de dienst en aanvullende

diensten gesteld (kunnen) worden.

4.2 De Klant mag slechts gebruikmaken van de dienst met volgens de wet goedgekeurde apparatuur.

4.3 Voor bepaalde diensten kan Svht toegangscodes verstrekken. De Klant dient de

toegangscodes te beschermen tegen kennisname door onbevoegden. De Klant is verantwoordelijk voor elk

gebruik dat van de toegangscodes wordt gemaakt. Bij (een vermoeden van) onbevoegd gebruik, is Svht gerechtigd toegangscodes onverwijld te blokkeren.

4.4 Bij verkeerd gebruik van de dienst is Svht niet aansprakelijk te stellen voor eventuele vergoedingen. De verantwoording hiervan ligt bij de klant die hierbij Svht vrijwaart.

 

5.Tarieven

5.1 De Klant is de vergoedingen verschuldigd volgens het vooraf overeengekomen tarief.

5.2 Svht is gerechtigd haar tarieven te wijzigen. Wijzigingen zullen door Svht vooraf bekend worden gemaakt.

 

6.Betaling

6.1 De Klant is gehouden de factuur te betalen binnen de termijn als op de factuur vermeld, op de wijze zoals

overeengekomen.

6.2 Klachten betreffende de factuur dienen voor het verstrijken van de betalingstermijn aan Svht gemeld te worden.

6.3 Na het verstrijken van de in artikel 6.1 gestelde betalingstermijn is de Klant van rechtswege zonder nadere

ingebrekestelling in verzuim. De Klant is aansprakelijk voor alle door Svht te maken

gerechtelijke kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) verband houdende met de incasso van

achterstallige betalingen.

6.4 Svht kan van de Klant een voorschot of een betalingsgarantie van een nader door Svht vast te stellen bedrag verlangen, onder meer in het geval dat de Klant in een beperkt tijdsbestek ongebruikelijk hoge kosten maakt of wanneer Svht van mening is dat de Klant mogelijk de betalingsverplichtingen niet zal nakomen of indien de Klant geen vast zakenadres of vaste verblijfplaats heeft in Nederland.

6.5 De betalingsgarantie zal worden gegeven in de vorm van een waarborgsom of door het geven van een

bankgarantie. Svht kan deze betalingsgarantie verlangen voor het tot stand komen van de aansluiting of tijdens de looptijd van de Overeenkomst. Svht zal geen rente verschuldigd zijn over het bedrag van de betalingsgarantie.

6.6 De Klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is nimmer bevoegd tot verrekening of tot

opschorting van zijn/haar betalingsverplichtingen.

 

7.Duur van de overeenkomst en opzegging door de klant

7.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een vooraf overeengekomen periode.

7.2 De Klant kan de Overeenkomst ten alle tijden schriftelijk of per e-mail opzeggen via Svht,

(Boksland 57, 1566GB, Asssndelft, info@svht.nl ) onder vermelding van zijn/haar naam,

Klantnummer en de gewenste datum van opzegging. Er wordt geen opzegtermijn in acht genomen.

7.3 Bij beëindiging van de Overeenkomst door de Klant komen alle aanspraken van de Klant jegens Svht te vervallen.

 

8.Buitengebruikstelling en opzegging door Svht

8.1 Svht kan, zonder ingebrekestelling, de aan de Klant aangeboden Dienst beëindigen:

  1. a) indien de Klant zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt of zich niet houdt

aan de eisen die aan een redelijk gebruik gesteld kunnen worden, waaronder begrepen excessief gebruik van

de Dienst of een aanvullende dienst;

  1. b) indien de Klant bij of na het sluiten van de Overeenkomst verkeerde of onvolledige informatie aan Svht heeft verstrekt.

8.2 Indien Svht vaststelt dat de Klant binnen een periode van 14 dagen na daartoe door Svht schriftelijk te zijn verzocht zijn/haar verplichtingen niet alsnog is nagekomen, dan kan Svht de Overeenkomst beëindigen, waarbij de aanspraken van de Klant jegens Svht komen te vervallen. De Klant is aansprakelijk voor alle schade, waaronder gederfde inkomsten, die Svht lijdt als gevolg van de tekortkoming van de Klant en de daaropvolgende ontbinding van de Overeenkomst.

 

9.Diensten

9.1 De Klant is er zelf verantwoordelijk voor dat hij beschikt over deugdelijk functionerende, voor de diensten

vereiste apparatuur en softwareapplicaties. Svht wijst erop dat bepaalde diensten slechts geschikt zijn voor specifieke apparatuur. Svht is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het niet of niet goed functioneren van diensten als gevolg van gebreken in de apparatuur en software van de klant. Tevens is Svht niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor verlies of beschadiging van content die is opgeslagen in het geheugen van de apparatuur of op andere dragers waarop de klant de content bewaart.

9.2 Svht is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud en werking van diensten die de klant van derden afneemt.

9.3 Hoewel Svht zich inspant om een zo groot mogelijke beschikbaarheid van diensten te realiseren, garandeert Svht met nadruk geen ononderbroken of ongehinderde beschikbaarheid van diensten.

 

10.Onderhoud en storingen

10.1 Svht kan ten behoeve van het onderhoud het Netwerk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen. Svht zal deze buitengebruikstelling tijdig en van tevoren kenbaar maken, tenzij het gaat om korte of beperkte onderbrekingen.

 

11.Overdracht overeenkomst

11.1 De Klant kan zijn/haar rechten en verplichtingen die voortvloeien uit hoofde van de Overeenkomst,

waaronder het gebruik van de Dienst, niet overdragen, doorleveren of anderszins aan derden ter beschikking

stellen zonder schriftelijke toestemming van Svht.

 

12.Gebruik en verdere verwerking van persoonsgegevens

12.1 De door Svht verzamelde persoonsgegevens zullen slecht voor het volgende worden gebruikt:

  1. a) het beoordelen van de aanvraag voor een dienst;
  2. b) het sluiten en uitvoeren van de Overeenkomst;
  3. c) het uitbreiden van omzet en klantenbestand door het actief benaderen van de eigen klanten met

aanbiedingen van producten en diensten;

  1. d) het voorkomen van fraude en het bevorderen van de continuïteit van Svht;
  2. e) het verstrekken van gegevens aan een stelsel van kredietregistraties (zoals onder meer de Stichting Bureau

Krediet Registratie (BKR)te Tiel) teneinde overkreditering tegen te gaan en om te voorkomen dat een

Overeenkomst wordt aangegaan met personen die hun (financiële) verplichtingen niet zijn nagekomen;

  1. f) het nakomen van wettelijke verplichtingen.

12.2 De persoonsgegevens worden door Svht in overeenstemming met de wet en op

behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

12.3 Svht zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om

persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

13.Aansprakelijkheid klant

13.1 De Klant is aansprakelijk voor alle schade die Svht lijdt als gevolg van een handelen of nalaten in strijd met de bepalingen van de Overeenkomst.

13.2 De Klant zal Svht vrijwaren tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Svht zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is.
14.Aansprakelijkheid Svht

14.1 Svht is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die is ontstaan door het niet of niet goed functioneren van het Netwerk of door tekortkomingen bij de uitvoering van de Dienst en aanvullende diensten, behoudens in de onderstaande gevallen.

14.2 Indien de Klant schade lijdt als gevolg van het niet goed functioneren van het Netwerk of door

tekortkomingen bij de uitvoering van de Dienst en aanvullende diensten zal Svht slechts aansprakelijk kunnen zijn in geval van directe schade die het gevolg is van het door Svht niet of onjuist verstrekken, het onzorgvuldig beheren of verwerken van gegevens betreffende Klanten dan wel fouten in administratieve verrichtingen samenhangend met die gegevens tot een maximum van het factuurbedrag.

14.3 Svht is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan zaken van de klant, aan derden of aan zaken van derden die ontstaan bij werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst. De klant vrijwaart Svht voor alle eventuele aanspraken van derden wegens deze schade. Indien deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van niet leidinggevende ondergeschikten in dienst van Svht, is de vergoedingsplicht van Svht ter zake van deze schade beperkt tot herstel en vervangingskosten tot een maximumbedrag van €1000,-

14.4 De Klant dient Svht zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken na de ontdekking van het ontstaan van de schade schriftelijk van de schade in kennis te stellen. Schade die niet binnen de termijn ter kennis van Svht is gebracht, zal niet worden vergoed. Deze termijn geldt niet voor een consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) indien de consument aannemelijk kan maken dat een tijdige schriftelijke reactie in redelijkheid niet van hem kon worden verwacht.

14.5 De in dit artikel 14 genoemde uitsluitingen en beperkingen vinden geen toepassing indien de schade het

gevolg is van opzet of grove schuld van Svht.

 

  1. Overmacht

15.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Svht in geval van

overmacht het recht om de uitvoering van uw opdracht op te schorten, dan wel de dienst te beëindigen zonder

dat Svht gehouden is tot enige schadevergoeding.

15.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Svht kan worden

toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het

verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

16.Toepasselijk recht

16.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 


Chat openen
Hallo
Kunnen we je helpen?